Privacyverklaring

Via cashbackxl.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cashback XL B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen als u daarom vraagt

Cashback XL B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gebruikte dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Bezochte webshops die aangesloten zijn op ons platform
 • Orderwaardes en mogelijke ordernummers van de via ons platform gedane online aankopen, online afgesloten verzekeringen & abonnementen en mogelijk ook de inhoud van de bestelling/aanvraag.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door uw gekozen gebruikersnaam & wachtwoord en de door uw opgegeven naam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van onze dienstverlening.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen en het account (al dan niet tijdelijk) blokkeren of verwijderen.

Toegang Mijn Account

In Mijn Account heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.


Afhandelen bestelling

Wanneer u via onze site bij een aangesloten webshop een bestelling of aanvraag plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dat doen we per e-mail of via social media.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze gebruikers willen informeren over aanbiedingen en cashbacks van de aangesloten webshops, maar ook over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten mogelijk uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derde partijen, waarmee wij samenwerken voor onze dienstverlening, worden cookies geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat onze dienstverlening dan niet meer goed werkt. Wij hebben geen volledige controle op wat de aanbieders van de aangesloten websites zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.

Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw cashbacks af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 5 jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van de browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens Cashback XL B.V:
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

[email protected]

+31-6-3013 2602

KvK: 59278749